5 Τεχνικές Αναβάθμισης ενός Σύγχρονου Μηχανουργείου CNC

αναβάθμιση μηχανουργείου cnc

Το αντικείμενο των μηχανουργικών κατεργασιών CNC εξελίσσεται συνεχώς και οι δυνατότητες των σύγχρονων εργαλειομηχανών αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Ταυτόχρονα, ο έντονος ανταγωνισμός αυξάνει την πίεση στις βιομηχανίες για κατεργασίες υψηλότερης ακρίβειας και πολυπλοκότητας.

Στον αντίποδα, τα μηχανουργεία CNC καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ αφενός των αυξανόμενων απαιτήσεων των βιομηχανιών και αφετέρου της διατήρησης της κερδοφορίας τους.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται πέντε (5) τεχνικές, η εφαρμογή των οποίων θα επιτρέψει σε ένα σύγχρονο μηχανουργείο CNC, αφενός να βελτιώσει την εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία, αφετέρου να αναβαθμίσει τις δυνατότητες κατεργασίας, με απώτερο σκοπό να μπορέσει να λειτουργήσει βιώσιμα στο σημερινό απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

1. Προγραμματισμός παραγωγής

Ο σωστός προγραμματισμός της παραγωγής μπορεί να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής. Για το σωστό προγραμματισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο διαθέσιμος εξοπλισμός και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των πελατών.

Με γνώμονα τα παραπάνω ο προγραμματισμός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών, στην ελαχιστοποίηση της αποθήκευσης υλικών και κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της παραγωγής. Παράλληλα, με το σωστό προγραμματισμό, αποφεύγονται νεκροί χρόνοι στην παραγωγή και διευκολύνεται κατά πολύ ο απαραίτητος έλεγχος των διαδικασιών, ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή λαθών και η έγκαιρη επέμβαση με τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει και την ομαδοποίηση των παραγγελιών – όταν είναι εφικτό – η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου σεταρίσματος των εργαλειομηχανών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το σωστό προγραμματισμό της παραγωγής αποτελεί το διάγραμμα Gantt, το οποίο απεικονίζει πλήρως την κατανομή των πόρων (ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, χρόνοι) που απαιτούνται για την εκτέλεση των κατεργασιών CNC.

2. Σχεδιασμός εγκατάστασης παραγωγής 

Ο σχεδιασμός παραγωγής διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη λειτουργία ενός μηχανουργείου, καθώς αποσκοπεί στην απρόσκοπτη πραγματοποίηση της διαδικασίας μετασχηματισμού των παραγωγικών εισροών σε προϊόντα, στην ομαλή ροή των υλικών, καθώς επίσης στην εξασφάλιση των συνθηκών για παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντων.

Στόχος του χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεί η ικανότητα του συστήματος να προσαρμόζεται σε μεταβολές των προϊόντων ή του όγκου παραγωγής, εξασφαλίζοντας την ευελιξία του παραγωγικού συστήματος. Παράλληλα με τον ορθό σχεδιασμό παραγωγής ελαχιστοποιούνται το κόστος παραγωγής και οι καθυστερήσεις που οφείλονται στην αποθήκευση και στην μεταφορά των υλικών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Ο σχεδιασμός εγκατάστασης σε ένα μηχανουργείο περιλαμβάνει τη σχεδίαση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ροή των υλικών, τη σχεδίαση των θέσεων εργασίας-οργάνωση των κέντρων εργασίας και λειτουργικών τμημάτων (παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, συσκευασία, αποθήκευση, αποστολή εμπορευμάτων, φόρτωση, εκφόρτωση, έλεγχος παραλαβής, συντήρηση εξοπλισμού, μεταφορά κλπ), τη χωροταξία - χωροθέτηση εξοπλισμού για τη διαχείριση του υλικού και τον συντονισμό ομάδων που εκτελούν σχετιζόμενες λειτουργίες.

3. Οργάνωση & μετάδοση πληροφορίας

Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ενός μηχανουργείου είναι απαραίτητο η μετάδοση πληροφορίας (φασεολόγια, σχέδια, εντολές παραγωγής, ιδέες, υποδείξεις) από ένα κέντρο εργασίας στο άλλο.

Τα μέσα μετάδοσης πληροφορίας αποτελούν δελτία εργασίας (job sheets), ατομικές καρτέλες εργασίας (time cards), καρτέλες ιστορικού προϊόντων (record cards), φασεολόγια (process sheets), τα οποία συμπληρώνονται από το ανθρώπινο δυναμικό του κάθε κέντρου εργασίας.

Καταλυτικό ρόλο στην διατήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών διαδραματίζει η ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων όπως το PDM (Product Data Management), στο οποίο καταγράφονται όλες οι πληροφορίες του κύκλου ζωής του κάθε προϊόντος από τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση του προϊόντος έως και την εξυπηρέτηση των πελατών και σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning), όπου αποθηκεύονται πληροφορίες της επιχείρησης σε μια βάση δεδομένων που αφορούν την παραγωγή προϊόντων, τις προμήθειες υλικών, τη διαχείριση αποθήκης, την μεταφορά προϊόντων, την οικονομική διαχείριση, τις πωλήσεις και τη διαχείριση πελατών.

4. Επένδυση σε νέες τεχνολογίες

Οι διαρκείς εξελίξεις και αλλαγές στο σύγχρονο περιβάλλον της τεχνολογίας και των μηχανουργικών κατασκευών οδηγούν σε ένα μηχανουργείο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να επενδύσει σε εξοπλισμό και σε νέα λογισμικά, όπως CAM (Computer Aided Manufacturing) με σκοπό την ολοκληρωμένη σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η τεχνολογία CAM στηρίζεται στον προσδιορισμό των σταδίων μετασχηματισμού των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα, στα είδη των απαιτούμενων επεξεργασιών και συναρμολογήσεων και στην επιλογή και στον έλεγχο του αναγκαίου εξοπλισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η συνένωση του με την τεχνολογία CAD (Computer Assisted Design), με σκοπό τη γρήγορη σχεδίαση και την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων μέσω Η/Υ.

5. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα και έναν από τους σημαντικότερους πόρους της οργάνωσης ενός μηχανουργείου. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας ενός μηχανουργείου. 

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων ένα μηχανουργείο μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές της. Στην σημερινή κοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων, της δημιουργικής σκέψης και των καινοτομιών αποτελεί αναγκαιότητα.

Επιπλέον, η επιβίωση ενός μηχανουργείου εξαρτάται από την ικανότητα του να μαθαίνει γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές του. Αυτό όμως απαιτεί συστηματική και μακρόχρονη προσπάθεια, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους του οργανισμού.

Το εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στον τομέα των μηχανουργικών κατασκευών είναι εκείνο που προσθέτει αξία στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στη νέα τεχνολογία.

Αποκτήστε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω τεχνικές θεωρούνται απαραίτητες για τη βιωσιμότητα ενός σύγχρονου μηχανουργείου δεδομένου του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των νέων τεχνολογιών, καθώς εξασφαλίζουν την ορθή διαχείριση πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την παρακολούθηση του κόστους παραγωγής. Επομένως δύναται να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Σχόλια που υποστηρίζονται από CComment